Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Zpráva k jednání k rozšíření „Programu pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“ ze dne 4.prosince 2014

Dne 4. prosince 2014 proběhl na ředitelství PMS společný workshop zástupců středisek PMS/měst, ve kterých již probíhá či bude probíhat „Program pro dospělé pachatele trestné činnosti spojené s dopravou, zejména řízení pod vlivem alkoholu“, který je realizován v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, financovaného z Programu švýcarsko-české spolupráce. Realizátorem projektu je Probační a mediační služba (dále PMS).

Účelem setkání bylo zejména předání dosavadních zkušeností s realizací programu od pracovníků PMS, v jejichž městech program běží v pilotní fázi (jedná se o města Praha, Mladá Boleslav, Ostrava), pracovníkům PMS, do jejichž měst bude program dále rozšířen. Jedná se o soudní okresy Praha-východ, Benešov, České Budějovice, Ústí nad Labem, Sokolov, Chomutov, Pardubice, Přerov, Havířov, Znojmo.

Hlavní cílem bylo přítomné seznámit zejména s kritérii a podmínkami pro zařazování klientů do programu, návrhy na způsob ukládání povinnosti absolvovat program, harmonogramem realizace, představení zástupce dodavatele programu, společnosti Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (dále CDV). Podrobné informace o programu jsou obsaženy v příloze.

Samotný program je určen pro dospělé pachatele trestné činnosti ve spojení s dopravou, zejména s řízením pod vlivem alkoholu, u kterých se projevují znaky agresivního a nedbalého chování za volantem a užívání návykových látek, zejména alkoholu, před řízením.

Pilotní běhy programu byly započaty v říjnu 2014, původní předpoklad byl, že 6 pilotních běhů bude ukončeno do konce roku. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo včas sestavit skupiny klientů, kteří jsou do programu zařazeni, budou pilotní běhy ukončeny v prvním čtvrtletí roku 2015. Od dubna 2015 se poté počítá se spuštěním dalších běhů v 10 dalších městech ČR.

V průběhu období leden - březen 2015 mají jednotlivá střediska za úkol, zajistit dostatečný počet klientů v programu. Zde je samozřejmě nutné spolupracovat se státním zastupitelstvím/soudy, kteří rozhodují o uložení programu, taktéž i s Policií ČR. CDV musí v tomto období oznámit jednotlivým střediskům jména lektorů, kteří budou program lektorovat. Tito lektoři musí projít vyškolením, které zajišťuje CDV. Tuto informaci je důležité předat střediskům v dostatečném předstihu (tj. nejpozději v lednu 2015), aby případné dotazy na realizaci programu bylo možné řešit nejen s koordinátory programu za PMS, ale právě i s lektory programů. Předpokládá se také, že schůzky se státními zástupci/soudci, se kromě pracovníků PMS budou účastnit i lektoři. CDV taktéž musí zajistit jednotlivé prostory, včetně nezbytného vybavení, ve kterých se bude program realizovat. Po konzultaci lze využívat prostory ve střediscích PMS. Střediska též od CDV obdrží dostatečný počet pracovních sešitů.

Pracovníci PMS by též měli zajistit dostatečnou publicitu programu, tj. po spuštění programu a v průběhu jeho realizace, pravidelně informovat média (zejména lokální) o stavu a vývoji programu.

Příloha pdf ke stažení