Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Supervizní workshop Programu pro agresivní a nedbalé řidiče

Dne 7.7.2016 se na ředitelství PMS uskutečnil závěrečný supervizní workshop k Programu pro agresivní a nedbalé řidiče (též Program pro řidiče), který je realizován v rámci projektu „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“, který je finančně podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Workshop vedli lektoři Martin Schiesser a Simon Blatter, pracovníci Probační a sociální služby Kantonu Curych (BVD - Bewährungs und Vollzugsdienste Zurich). Tato organizace je partnerem celého projektu a přímo se podílela na zavedení Programu pro agresivní a nedbalé řidiče v ČR. Workshop byl pak určen českým lektorům programu, kteří jsou pracovníci Centra dopravního výzkumu, v.v.i., která je realizátor (dodavatelem) programu v ČR. Tato organizace byla vybrána jako dodavatel programu v rámci výběrového řízení. Program je realizován od prosince 2013.

Jednalo se o druhé supervizní setkání švýcarských a českých lektorů programu.

V rámci setkání byla pozornost věnována zejména diskusi se švýcarskými lektory. V první části se účastníci věnovali rozdílům mezi českou a švýcarskou realizací, v rámci realizace v ČR není realizován tzv. úvodní assessment společně s klienty (zjištění vhodnosti zařazení do programu). V rámci praxe ve Švýcarsku je realizováno toto posouzení na základě dat o klientovi od (policie – z místa události, dotazník – sebeposuzovací, informace od státního zástupce, informace získaná na základě rozhovoru s klientem). V rámci přístupu je tedy toto odlišné. V ČR není možné za současné situace toto realizovat, vzhledem k tomu, že by to vedlo k selekci klientů vhodných do programu. Na rozdíl od situace ve Švýcarsku (kde funguje více různých programů) není zde možné využít doporučení pro klienty zúčastnit se jiného programu.

 Dále se lektoři v diskusi věnovali výhodám a nevýhodám realizace programu pro „homogenní skupinu problémového chování“, a to vzhledem k tomu, že v průběhu realizace se čeští zástupci setkávali stále častěji s koincidencí dalšího problémového chování u klientů (nejen alkohol, ale také návykové látky apod.). Vzhledem k nastavení programu (výukový program) se Švýcarští kolegové drží čistě homogenní skupiny.

V další části pak byla řešena problematika možnosti práce s výraznými specifikami jedince (např. poruchy osobnosti včetně těch nediagnostikovaných). Na základě diskuse se lektoři shodli na využívání přístupu ke klientům, který je založen na vnímání jedinečnosti klientů („nenálepkování“ klientů). Současně byla pozornost též věnována oblasti evaluace a statistiky. Švýcarští kolegové představili výstupy evaluace prof. Endrasse, které byl následně rozsáhle diskutován. Následně švýcarští kolegové sdělovali, že v rámci programu využívají také dotazník k pití vytvořený WHO. Celý workshop se švýcarskými kolegy byl hodnocen jako přínosný a napomohl vytvořit podmínky pro možnou další spolupráci.