Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Reintegrační program

Reintegrační program je vyvíjen s cílem zajistit dostupnost tohoto programu v celkem 15 věznicích, bude využitelný jak pro odsouzené ve VTOS, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření.

Reintegrační program se skládá ze 6 základních komponentů, které na sebe mohou přímo navazovat a mohou být flexibilně použity i samostatně.

Komponent – Trénink ZZ – získej zaměstnání - je zaměřen na osvojení si důležitých dovedností týkající se uplatnění odsouzených na trhu práce jako například komunikace se zaměstnavatelem včetně vystupování při úvodním pohovoru, sestavení vlastního životopisu, trénink pozitivních modelů chování.

Komponent – trénink finanční gramotnosti a řešení zadluženosti - je zaměřen především na osvojení si dovedností odsouzenými umět se vyznat a orientovat ve svých vlastních finančních závazcích dokázat je pokud možno detailně zmapovat. Jedná se o závazky, které přímo či nepřímo souvisí se jejich trestnou činností. Trénink je také zaměřen na osvojení si základních dovedností, jak zacházet s vlastními financemi včetně využívání služeb bankovních institucí.

Komponent spolupráce se zaměstnavateli se zaměřuje na kontinuální spolupráci se zaměstnavateli, kteří se mohou podílet jednak na rekvalifikačních kurzech a mohou odsouzeným po propuštění nabídnout či zprostředkovat pracovní příležitost.

Komponent rekvalifikační trénink se zaměřuje na osvojení si nových pracovních dovedností a zkušeností využitelných po propuštění při procesu znovu-začleňování do společnosti a uplatnění na trhu práce.

Komponent mentoring se zaměřuje na podporu propuštěných z VTOS po dobu prvních šesti měsíců pobytu na svobodě. Propuštěný má k dispozici svého mentora – vyškoleného dobrovolníka, který mu asistuje při zařizování důležitých záležitostí po propuštění (návštěva úřadu práce, založení bankovního konta, návštěva dalších relevantních úřadů, etc).

Komponent sanace dluhů – realizován prostřednictvím nově vzniklé Aliance proti dluhům.