Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Tiskové zprávy

Probační a mediační služba realizuje projekt na posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Probační a mediační služba ČR, (dále jen PMS), projekt z podpory fondů Švýcarsko-České spolupráce. Konkrétním cílem projektu je rozšiřování kapacity a dostupnosti ověřených, či inovovaných probačních a resocializačních programů pro pachatele trestné činností. Tyto programy jsou nezbytnou a klíčovou součástí procesu reintegrace pachatelů trestné činnosti a  mohou pozitivně ovlivňovat snížení kriminality a opakování trestné činnosti.

 

Důležitým prvkem projektu je spolupráce s tuzemskými i zahraničními partnery, kteří zajišťují vysokou odbornost realizovaných programů. Navíc spolupráce s externími poskytovateli zejména nevládními organizacemi v rámci řešení trestné činnosti podporuje princip zapojování občanské společnosti do řešení kriminality.

 

Mezi partnery projektu patří Probační a sociální služba Kantonu Curych (BVD-Bewährungs und Vollzugsdienste – Zurich), Sdružení VEBO (Verein zur Entwicklung der Bewährungshilfe in Osteuropa – Sdružení na podporu rozvoje probačních služeb ve východní Evropě) a partnerem projektu je rovněž Vězeňská služba ČR. Projekt je rozčleněn do čtyř základních částí.

První je zřízení odborné Rady projektu. Rada je složena z expertů z ČR a Švýcarska se zaměřením na trestní politiku a jejím úkolem je dohlížet na dodržování odborné kvality rozvíjených programů v souladu se zkušenostmi a principy dobré praxe.

Druhá část projektu se zaměřuje na rozšíření kognitivně behaviorálních programů, které vycházejí z osvědčené mezinárodní i domácí praxe. Jedná se o inovaci a rozšíření osvědčeného probačního programu – Učební program. Aktuálně již probíhá praktická realizace této části projektu, PMS zde spolupracuje s občanským sdružením RUBIKON centrum, které Učební program dlouhodobě realizuje. Od podzimu letošního roku se rozběhne realizace nově inovovaného programu ve vybraných soudních okresech. Do konce projektového období, tj. konce roku 2015, je plánováno uskutečnit 100 těchto programů. Inovovaný program bude realizován jak skupinově, tak individuálně a budou do něj výrazně začleněni i rodinní příslušníci mladistvých pachatelů. Program je určen pro mladistvé pachatele, kteří opakovali trestnou činnost.

Třetí část je změřena na vytvoření komplexního Reintegračního programu. Tento program se bude skládat z několika komponentů, které na sebe navazují. Příkladem těchto komponentů jsou trénink sociálních dovedností v oblasti ucházení se o zaměstnání, spolupráce s potenciálními zaměstnavateli, trénink finanční gramotnosti pachatelů, rekvalifikační kurzy a příprava-mentoring na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

V rámci komponenty sanace dluhů došlo ke vzniku odborné profesní platformy Aliance proti dluhům, která usiluje o některá systémová opatření v oblasti předluženosti občanů a tedy i pachatelů trestné činnosti. Program bude realizován v partnerství s Vězeňskou sloužbou v celkem pěti vybraných věznicích.

Posledním a neméně důležitým pilířem je vytvoření takové infrastruktury v rámci Probační a mediační služby ČR a Vězeňské služby ČR, aby byla zajištěna udržitelnost a stabilita rozšířených a inovovaných programů

Projekt „Rozvoj probačních a resocializačních programů – posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti“ je důležitým krokem v rozvoji  a modernizaci justice v oblasti prevence kriminality a opakování trestné činnosti.