Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Udržitelnost výstupů projektu

Cílem této části je vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Tento proces bude zajištěn prostřednictvím:

Metodické a vzdělávací podpory pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby zejména s cílem posílit jejich roli a kompetence při vedení a koordinování jednotlivých případů (case management) za účelem jejich efektivní a účinné spolupráce s lektory popsaných programů včetně spolupráce se soudci a státními zástupci a dalšími relevantními subjekty.

Logistickou podporou pro PMS v oblasti zajištění didaktických pomůcek pro realizaci programů. Všechna střediska PMS by byla vybavena notebooky, data projektory, flipcharty, jako nezbytnými didaktickými pomůckami pro lektory kognitivně behaviorálních programů, kterým budou trvale k dispozici.

Vytvořením nového akreditačního systému pro probační a resocializační programy pro dospělé pachatele, který bude zajišťovat kontinuálně kvalitu a další potřebný odborný rozvoj popsaných programů.