Posílení prevence a ochrany společnosti před opakováním trestné činnosti

Udržitelnost výstupů projektu

Cílem této části je vytvoření podmínek pro zajištění udržitelnosti a stability rozšířených a inovovaných programů. Tento proces bude zajištěn prostřednictvím:

Metodické a vzdělávací podpory pro pracovníky Probační a mediační služby a Vězeňské služby zejména s cílem posílit jejich roli a kompetence při vedení a koordinování jednotlivých případů (case management) za účelem jejich efektivní a účinné spolupráce s lektory popsaných programů včetně spolupráce se soudci a státními zástupci a dalšími relevantními subjekty.

Logistickou podporou pro PMS v oblasti zajištění didaktických pomůcek pro realizaci programů. Všechna střediska PMS by byla vybavena notebooky, data projektory, flipcharty, jako nezbytnými didaktickými pomůckami pro lektory kognitivně behaviorálních programů, kterým budou trvale k dispozici.

Vytvořením nového akreditačního systému pro probační a resocializační programy pro dospělé pachatele, který bude zajišťovat kontinuálně kvalitu a další potřebný odborný rozvoj popsaných programů.

Reintegrační program

Reintegrační program je vyvíjen s cílem zajistit dostupnost tohoto programu v celkem 15 věznicích, bude využitelný jak pro odsouzené ve VTOS, tak i pro pachatele vykonávající alternativní tresty či opatření.

Reintegrační program se skládá ze 6 základních komponentů, které na sebe mohou přímo navazovat a mohou být flexibilně použity i samostatně.

Komponent – Trénink ZZ – získej zaměstnání - je zaměřen na osvojení si důležitých dovedností týkající se uplatnění odsouzených na trhu práce jako například komunikace se zaměstnavatelem včetně vystupování při úvodním pohovoru, sestavení vlastního životopisu, trénink pozitivních modelů chování.

Komponent – trénink finanční gramotnosti a řešení zadluženosti - je zaměřen především na osvojení si dovedností odsouzenými umět se vyznat a orientovat ve svých vlastních finančních závazcích dokázat je pokud možno detailně zmapovat. Jedná se o závazky, které přímo či nepřímo souvisí se jejich trestnou činností. Trénink je také zaměřen na osvojení si základních dovedností, jak zacházet s vlastními financemi včetně využívání služeb bankovních institucí.

Komponent spolupráce se zaměstnavateli se zaměřuje na kontinuální spolupráci se zaměstnavateli, kteří se mohou podílet jednak na rekvalifikačních kurzech a mohou odsouzeným po propuštění nabídnout či zprostředkovat pracovní příležitost.

Komponent rekvalifikační trénink se zaměřuje na osvojení si nových pracovních dovedností a zkušeností využitelných po propuštění při procesu znovu-začleňování do společnosti a uplatnění na trhu práce.

Komponent mentoring se zaměřuje na podporu propuštěných z VTOS po dobu prvních šesti měsíců pobytu na svobodě. Propuštěný má k dispozici svého mentora – vyškoleného dobrovolníka, který mu asistuje při zařizování důležitých záležitostí po propuštění (návštěva úřadu práce, založení bankovního konta, návštěva dalších relevantních úřadů, etc).

Komponent sanace dluhů – realizován prostřednictvím nově vzniklé Aliance proti dluhům.

Aliance proti dluhům

Aliance proti dluhům vznikla 4. května 2011 jako odborná platforma, která se zabývá problematikou předluženosti. Aliance sdružuje odborníky a experty ze státních institucí a nevládních neziskových organizací, zejména těch, které se předlužeností a jejím řešením aktivně zabývají.

Snahou Aliance je spojovat a sdružovat odborníky ze státních i nestátních institucí, rozvíjet proces široké diskuse a získávat podporu pro své cíle, z nichž klíčovým je předcházet rizikům předlužení osob v obtížené sociálně-ekonomické situaci a také pachatelů trestných činů a působit tak preventivně proti jejich recidivě.

Také v důsledku činnosti Aliance již byly iniciovány, podpořeny i prosazeny některé důležité legislativní změny vedoucí k nápravě často zbytečných příčin zadlužování těchto skupin občanů.

Založení Aliance společně iniciovaly Probační a mediační služba ČR, RUBIKON Centrum (dříve SPJ) a Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra. Program Aliance byl zapracován i do vládou schválené „Strategie prevence kriminality na léta 2012 – 2015“.

Současnými členy odborné platformy APD jsou zástupci následujících organizací:

§         Probační a mediační služba ČR

§         RUBIKON Centrum (dříve Sdružení pro probaci a mediaci v justici)

§         Zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR

§         Zástupci Ministerstva financí

§         Zástupce Úřadu veřejného ochránce práv

§         Zástupci Ministerstva vnitra ČR – odbor prevence kriminality

§         DROM, romské středisko

§         Charita Zábřeh

§         Pražská správa sociálního zabezpečení

§         Asociace občanských poraden

§         IQ Roma servis, o.s.

§         Abeceda rodinných financí

§         Asociace inkasních agentur

§         Občanské sdružení Evita

§         MUDr. Jitka Chalánková, poslankyně TOP 09

§         Zástupkyně Rady vlády pro záležitosti romské menšiny

§         Zástupce zmocněnkyně vlády pro lidská práva, Úřad vlády ČR

§         Zástupci inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů

§         Zástupci GŘ Vězeňské služby ČR

§         Společně – Jekhatane, o.s.

§         SOLUS, zájmové sdružení právnických osob

§         Diecézní charita České Budějovice

§         Oblastní charita Přerov

§         Kancelář finančního arbitra

§         CNCB - Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.

§         CBCB - Czech Banking Credit Bureau, a.s.

§         CRIF - Czech Credit Bureau, a.s.

§         COFET, a.s.

§         Sociální poradna Jirkov

 

Detailnější informace o Alianci proti dluhům naleznete v sekci Ke stažení (Základní prohlášení APD, Seznam členů APD, Konkrétní cíle APD, Prezentace APD).

Kognitivně behaviorální programy

Kognitivně behaviorální programy